Registre de Subvencions

Registre de Subvencions

Cercador de documents

No s'han trobat dades
Documents
Modificació del Pla estratègic de subvencions de la Direcció General d’Educació, Infància i Joventut 2023-2025
Pla Estratègic de Subvencions de Cultura 2024-2026
Convocatòria de subvencions en matèria de majors de 2023
Convocatòria de subvencions en matèria de joventut per a l'any 2023
Pla Estratègic de Subvencions de Cultura 2023-2025 (modificat 23/08/2023)
Proposta provisional subvencions activitats educatives curs 2023-2024
Convocatòria Premis Ciutat de Palma 2023
Convocatòria subvencions línia 2.9 Espais de creació 2023
Convocatòria subvencions corresponent a la Línia 2 de suport a la producció i a l'activitat de dinamització cultural de la ciutat de projectes de 2022
Convocatòria Subvencions activitats educatives curs 2023-2024
Proposta definitiva subvencions activitats educatives curs 2022-2023
Convocatòria subvencions suport als establiments culturals dedicats a la promoció, l'exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat, any 2023
Convocatòria pública de subvencions relatives a memòria històrica per a l'exercici 2023
Pla Estratègic de Subvencions de Cultura 2023-2025
Proposta de resolució definitiva de la convocatòria de subvencions per a federacions i agrupaments d'entitats juvenils de Palma per a l'any 2022
Convocatòria pública de subvencions de la línia per a establiments culturals dedicats a la promoció, l'exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat per a l'any 2022
Propostes de resolució provisional de les convocatòries de subvencions de Joventut del 2022
Consulta prèvia per a Agents Rehabilitadors de cara a definir l'àmbit ERRP per a actuacions de rehabilitació a barris - Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri regulades
Consulta prèvia per a Agents Rehabilitadors de cara a definir l'àmbit ERRP per a actuacions de rehabilitació a barris - Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri regulades
Convocatòria Subvencions 2022 per a establiments culturals dedicats a la promoció, l'exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat
Convocatòria pública de subvencions relatives a memòria històrica per a l'exercici 2022
Convocatòria de subvencions dels Premis Ciutat Palma 2022
Anuncis relatius a les subvencions concedides per un import superior a 3.000 €, de conformitat amb l'establert a l'ordenança de subvencions.
Aprovació de la modificació del Pla estratègic de Cultura 2020-2022
Subvenció per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut i per Federacions i Agrupaments d'Entitats Juvenils per a l'any 2022
Convocatòria subvencions de la línia 1, per a Bandes de música i escoles de música i danses tradicionals 2022
Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes i activitats de suport a les persones en entorns de prostitució a Palma per els anys 2021/2022
Convocatòria de subvencions per les associacions de persones majors per a la realització de programes, projectes i activitats 2022/2023
Convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes de sensibilització i promoció dels drets humans i l'educació per a la transformació social 2022/2023
Convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per a la realització de projectes i activitats feministes 2022/2023
Convocatòria pública per a la concessió de subvencions de projectes i activitats dirigits a fomentar i promoure la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals 2022/2023
Convocatòria subvencions Cultura 2022, línia 2, suport a la producció i a l'activitat de dinamització cultural de la ciutat de projectes de 2021
Convocatòria subvencions línia 2.3.2 Producció obres audiovisuals
Convocatòria subvencions línia 2.9 Espais de creació
Modificació Pla Estratègic Subvencions 2020-2022 de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística
Convocatòria de subvencións per a la realització d'activitats d'Interès Social 2021-2023
Pla estratègic de subvencions de Benestar Social 2022-2024
Resolució Provisional de la Convocatòria de subvencions 2021 de Cultura destinada a donar suport als establiments culturals dedicats a la promoció, l'exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat
Proposta resolució definitiva subvencions programes, projectes i activitats 2021
Convocatòria de subvencions associacions veïnals i les seves federacions 2022-2024
Convocatòria pública de subvencions de la línia per a establiments culturals dedicats a la promoció, l'exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat per a l'any 2021
Convocatòria pública per a la concessió de subvencions de projectes i activitats dirigits a fomentar i promoure la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals 2021
Convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per a la realització de projectes i activitats feministes 2021-2022
Nou Pla estratègic de subvencions de Cultura 2020-2022
Convocatòria Pública de Subvencions per a comerços, consistent en el bescanvi de bons socials 2021
Convocatòria de subvencions 2021 de Cultura destinada a reduir l'impacte econòmic i garantir el sosteniment del sector cultural afectat per la pandèmia de la COVID-19
Convocatòria subvencions de la línia 1, per a Bandes de música i escoles de música i danses tradicionals 2021.
Convocatòria de subvencions per les associacions de persones majors per a la realització de programes, projectes i activitats 2021/2022
Subvenció per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2021
Subvenció per a federacions i agrupaments d'entitats juvenils de Palma per a l'any 2021