El Consell de la Capitalitat de Palma

El Consell de la Capitalitat de Palma

La Llei 23/2006, de 20 de desembre, regula l'estatut especial de Palma com a capital de la comunitat autònoma de les Illes Balears i seu de les seves institucions autonòmiques, d'acord amb el que disposa l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

El Consell de la Capitalitat és l'òrgan col·legiat de caràcter permanent que té com a objecte la coordinació entre el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma en el que afecta les competències i les responsabilitats derivades del fet de la capitalitat autonòmica, com també les que estableix la Llei.

Està integrat per:

 • La persona que exerceix la Presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears o membre del govern autonòmic en qui delega.
 • La persona que exerceix la Presidència del Consell de Mallorca o membre del govern insular en qui delega.
 • La persona que exerceix la Batlia de l'Ajuntament de Palma o el regidor o la regidora en qui delega.
 • Tres titulars de conselleries autonòmiques.
 • Tres titulars de conselleries insulars.
 • Tres titulars de regidoria.

2. La Presidència del Consell de la Capitalitat correspon al batle o a la batlessa de l'Ajuntament de Palma. Té dues vicepresidències: una correspon al o a la representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l'altra, al o a la representant del Consell de Mallorca. Hi actua com a secretari o secretària, el secretari o la secretària general del Ple de l'Ajuntament de Palma.

Li corresponen les funcions següents:

 • La determinació dels sectors d'interès concurrent entre les administracions autonòmiques i l'Ajuntament de Palma que afecten les funcions que corresponen a la ciutat com a capital.
 • L'estudi i la valoració dels costs que comporta la condició de capital autonòmica i, si pertoca, la fixació dels instruments de compensació necessaris.
 • El control i el seguiment de l'aplicació de la quantitat indicada d'acord amb el que disposa la Llei.
 • L'adopció de mesures de coordinació per a l'exercici harmònic de les competències respectives.
 • El control i el seguiment de les relacions de col·laboració entre les administracions públiques que la integren.
 • La resolució dels conflictes que puguin sorgir en les relacions interadministratives de col·laboració derivades de la capitalitat.

El Consell de la Capitalitat està assistit per una Comissió Executiva, de caràcter general i permanent, presidida pel batle o la batlessa de Palma, la composició de la qual, que ha de ser en tot cas paritària, ha de determinar el Consell de la Capitalitat.

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic

A la sessió del 6 de febrer de 2009 el Consell de la Capitalitat va aprovar definitivament el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic, que es publicà al BOIB núm. 26, de 19 de febrer de 2009.

Data darrera modificació: 28 d’agost de 2023

Menú de navegació

Menú de navegació