APROVACIÓ DEFINITIVA DOCUMENT DIFERENCIAL DEL PLA GENERAL DE PALMA

APROVACIÓ DEFINITIVA DOCUMENT DIFERENCIAL DEL PLA GENERAL DE PALMA

PRESENTACIÓ

El Ple de l'Ajuntament de Palma de 28 d'abril de 2023 va aprovar definitivament el document diferenciat estructural de Pla General (PG). Amb la publicació al BOIB de data 30/05/2023 ( pdf ) entra en vigor l'aplicació del esmentat pla.

A la disposició derogatòria única d'aquest planejament aprovat, es detallen les disposicions del PGOU de 1998 que es deroguen i la resta de disposicions que romandran vigents fins a l'aprovació definitiva del document diferenciat de Pla d'Ordenació detallada (POD).

Disposició Derogatòria Única

1. L'aprovació del present Pla deroga totes aquelles disposicions de la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma aprovat definitivament per acord del Consell Insular de Mallorca en sessió de 23 de desembre de 1998 (BOCAIB de 2/2/1999 i amb text refós aprovat el 4 de setembre de 2006, BOIB núm. 177 de 12/12/2006), així com les seves modificacions posteriors aprovades, que tinguin el mateix objecte que el regulat per les determinacions estructurals establertes a les presents Normes (i Annexos), els seus Plànols d'Ordenació i la resta de documents de naturalesa normativa; igualment queden derogades les disposicions del planejament general anterior que tinguin naturalesa de determinacions detallades quan el contingut resulti incompatible amb les decisions estructurals d'aquest Pla general.

En tot cas, queden derogats els articles de les Normes Urbanístiques del PGOU de 1998 següents:

a) Del Títol Preliminar: es procedeix a la derogació de tots els articles que integren aquest Títol.

b) Del Títol I (Desenvolupament, Gestió i Execució del Pla General): es procedeix a la derogació de tots els articles d'aquest Títol I.

c) Del títol II (Divisió urbanística del territori i règim general del sòl): es procedeix a la derogació de tots els articles d'aquest títol II.

d) Del Títol III (Intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl): es procedeix a la derogació de tots els articles d'aquest Títol III.

e) Del Títol IV (Règim dels edificis existents): es deroga l'article 47. Els articles 46 i 48 del Títol IV es mantenen (fins a l'entrada en vigor del POD) en tot allò que no s'oposi al contingut de la Norma 3.1.3 d'aquest nou Pla General.

f) Del Títol V (Normes reguladores dels usos): es deroguen les disposicions de la Secció Segona (usos en sòl urbanitzable programat) i Secció Tercera (usos en sòl urbanitzable no programat i rústic) del Capítol II. Es mantenen (amb caràcter transitori fins a l'entrada en vigor del POD) les disposicions del Capítol I i la Secció Primera del Capítol II. Això no obstant, els articles 52 a 60 de la Secció Tercera del Capítol I han de ser aplicats en allò que no s'oposi a la Norma 4.1.3 d'aquestes Normes d'aquest nou Pla.

g) Del títol VI (Normes tècniques de planejament i execució de plans): es procedeix a la derogació de tots els articles d'aquest títol VI.

h) Del Títol VII (Normes d'edificació en sòl urbà): únicament queden derogats els articles de la Secció Desena (Regulació de les Àrees de Règim Especial) del Capítol II; els plans especials s'han de formular i redactar d'acord amb la regulació d'aquestes normes i fitxes dels àmbits d'ordenació i gestió.

i) Del Títol VIII (Normes d'edificació en sòl rústic): queden derogats els articles de la Secció Primera del Capítol I i tots els articles dels Capítols II, III, IV i V. Es manté (de forma transitòria fins a l'entrada a vigor del POD) la Secció Segona (Condicions d'Edificació) del Capítol I d'aquest Títol VIII.

j) Igualment queden derogades la Disposició Addicional única i les disposicions transitòries de les normes del PGOU 1998. La regulació del Títol IX de les normes del PGOU 1998 manté la vigència (fins a l'entrada en vigor del POD), sense perjudici de l'aplicació prevalent , en cas de contradicció, de les disposicions del Títol V d'aquest nou Pla General.

Igualment, la regulació del Títol X (Condicions d'higiene, composició interior i estètica a l'edificació) del PGOU 1998 manté la seva vigència fins a l'entrada en vigor del POD.

2. La derogació íntegra de la resta de disposicions de caràcter detallat incloses al Pla General d'Ordenació Urbana de Palma aprovat definitivament per acord del Consell Insular de Mallorca el 23 de desembre de 1998 (així com les seves modificacions posteriors), es realitzarà al mateix moment en què s'esdevingui l'entrada en vigor del Pla d'Ordenació Detallada de Palma.

Documentació Aprovació Definitiva PG

Consultes tècniques

Data darrera modificació: 27 de setembre de 2023