Publicador de continguts

Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants de la societat civil de la nostra ciutat, la representativitat, el grau d'interès o la utilitat ciutadana de les seves finalitats, la seva capacitat autònoma i els ajuts que rebin d'altres entitats públiques o privades, per possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme participatiu.

Les entitats ciutadanes de Palma han d'estar inscrites al RMEC per poder:

  • Rebre subvencions en càrrec als pressupostos municipals
  • Gaudir de la cessió d'ús d'espais municipals
  • Rebre al seu domicili social la convocatòria dels òrgans col·legiats municipals que celebrin sessions públiques quan a l'ordre del dia hi figurin qüestions relacionades amb l'objecte social de l'entitat
  • Participar en els Consells Sectorials i òrgans col·legiats de gestió desconcentrada

El Reglament Orgànic de Participació Ciutadana preveu el dret a participar al Ple de l'Ajuntament de les entitats declarades d'utilitat pública municipal i estableix els criteris que han de complir les entitats per obtenir aquesta qualificació. Igualment regula els drets i obligacions de les entitats perceptores de subvencions municipals.

Les entitats han de renovar les seves inscripcions anualment. La no renovació podrà significar la pèrdua de l'antiguitat d'inscripció al RMEC.

Data darrera modificació: 19 de març de 2024