Canal de denúncies

Canal Antifrau

En relació amb les denúncies, l'Ajuntament de Palma defensa que els alertadors són fonamentals per a preservar una societat oberta i transparent. Gràcies a ells, conductes indegudes i actes il·lícits es poden descobrir a temps i evitar així danys de reputació i pèrdues econòmiques. Per a protegir millor els denunciants de les conseqüències negatives, les represàlies, la degradació o la intimidació que pot implicar la seva denúncia, en el si de l'organització s'aplicarà estrictament la normativa vigent sobre la protecció dels denunciants.

Per a facilitar l'acció dels denunciants, d'acord amb el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Palma s'estableixen els següents canals de denúncia per a comunicar alarmes o denúncies en relació amb el frau o irregularitats que afectin les actuacions de l'organització:

1. Canal de denúncies habilitat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA

Canal dependent de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a través del servei Infofraude, per a comunicar informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus, tenint en compte el que disposa la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, sobre la forma en què poden procedir les persones que tenguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcial amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea.

L'accés al canal de denúncies de l'SNCA està disponible al següent enllaç: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx 

Així mateix, i sempre que excepcionalment no sigui possible utilitzar mitjans electrònics, els fets es poden posar-se en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau enviant-hi la documentació en suport paper. L'accés a les instruccions i d'altra informació sobre el canal de denúncies de l'SNCA està disponible a https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf 

2. Canal de denúncies de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears (OAIB)

Aquesta entitat va ser creada per la Llei 16/2016 de 9 de desembre, depèn orgànicament del Parlament autonòmic i exerceix les seves funcions amb plena independència. L'OAIB té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d'ús o destí fraudulent de fons públics o aprofitament il·lícit, derivats de conductes que comportin conflictes d'interès o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. Aquesta Oficina ofereix un canal de denúncies perquè qualsevol persona pugui denunciar una situació de frau o corrupció i està disponible a https://denuncies.oaib.es 

3. Canal de denúncies de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant

D'acord amb el que estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, una vegada posada en funcionament per l'autoritat competent eldenunciant pot enviar la denúncia per escrit, a través de correu postal o de qualsevol mitjà electrònic habilitat a aquest efecte dirigit al canal extern d'informacions de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu. A sol·licitud de l'informant, també es pot presentar mitjançant una reunió presencial, en el termini màxim de set dies.

4. Canal de denúncies municipal

S'estableix que es pot accedir al canal de denúncies intern a través d'un correu electrònic dirigit al Comitè Antifrau de l'Ajuntament de Palma (comiteantifrau@palma.cat). 

Amb la finalitat de garantir l'anonimat total del denunciant, els qui tenen coneixement de fets que poden constituir frau, irregularitat o conflicte d'interès ho poden denunciar a través del següent web: https://denuncies.palma.cat/

Data darrera modificació: 19 de maig de 2023