La Junta de Govern

La Junta de Govern

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència del/de la batle/essa, col∙labora de forma col∙legiada en la funció de direcció política que li correspon a aquest/ta i exerceix les funcions executives i administratives que li atribueixen les lleis.

Quant a la seva composició, correspon al/a la batle/essa nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern. Consultau la composició de la Junta de Govern aquí.

La Junta de Govern es reuneix amb caràcter ordinari amb una periodicitat setmanal, sense perjudici del que disposin les normes que aprovi la Junta per al seu propi funcionament i per a l'adequada preparació de les propostes i resolucions que hagi d'adoptar. Les sessions s'han de dur a terme a l'edifici municipal en el qual tingui la seva seu la Batlia.

A continuació es poden consultar les relacions d'acords adoptats de les sessions així com les actes íntegres (una vegada aprovada l'acta, a la sessió següent)

Els documents publicats procuren ometre totes les dades personals, en compliment de la legislació vigent. Això no obstant, si voleu exercir el dret de rectificació i cancel·lació de dades personals publicades erròniament, us podeu dirigir a la Secretaria de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma o enviar un correu a juntagovern@palma.es

Data darrera modificació: 14 d’agost de 2023