Publicador de continguts

Indicadors de l'Ajuntament - Publicitat Activa

Banner Portal Transparència

En compliment amb les obligacions de publicitat activa recollides a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Ajuntament recull en aquest Portal, la següent informació:

 • la definida a l'Ordenança de l'Ajuntament de Palma (BOIB Núm 156 - 13 de desembre de 2018)
 • la definida per l'equip de govern com a rellevant
 • la considerada d'interès per la ciutadania

A continuació s'agrupa la informació (indicadors) en base al que estableix l'Ordenança de Transparència:

Transparència - Botó A_Informacio Institucional Transparència - Botó B_Informacio Carrecs Transparència - Botó C_Informacio Juridica Transparència - Botó D_Contractació, convenis i subvencions
Transparència - Botó E_Economia Transparència - Botó F_Serveis i Procediments Transparència - Botó G_Mediambient Transparència - Botó H_Dret accés a la informació
Transparència - Botó I_Informació Rellevant

Transparència - Icona_A

A. Informació sobre la institució, la seva organització, la planificació i el personal

Fletxa_Tornar
 1. Competències, funcions i òrgans de govern
 2. Normativa d'aplicació
 3. Identificació dels ens dependents, participats i als que pertany l'Ajuntament
 4. L'organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa
 5. Identificació dels responsables dels distints òrgans assenyalats (perfil i la trajectòria professional organitzativa)
 6. Estructura administrativa departamental (identificació dels responsables)
 7. Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els empleats públics
 8. Els plans i programes anuals i plurianuals (objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució.
 9. El grau de compliment i resultats de plans i programes anuals i plurianuals (objecte d'avaluació i publicació periòdica juntament amb els indicadors de mesura i valoració).
 10. Adreces electròniques del batle i dels regidors i regidores
 11. Ordres del dia previs dels plens municipals
 12. Actes íntegres dels plens municipals
 13. Acords complets de les Juntes de Govern i actes íntegres quan actuen per delegació del ple
 14. Es poden seguir en directe al web i/o hi queden emmagatzemats els vídeos dels plens municipals
 15. Es publica de forma completa la Relació de llocs de treball (RLLT) de l'Ajuntament.
 16. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament
 17. Els processos de selecció i provisió de llocs de feina
 18. Es publica de forma completa la Relació de llocs de treball (RLLT) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats, els ens instrumentals i les societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança que hi hagi
 19. Actes generals meses de negociació

Transparència - Icona_B

B. Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

Fletxa_Tornar
 1. Les retribucions percebudes anualment
 2. Les indemnitzacions percebudes, si s'escau, en ocasió de l'abandò del càrrec
 3. Les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals, en els termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Quan el reglament no fixi els termes en què s'han de fer públiques aquestes declaracions s'ha d'aplicar el que disposa la normativa de conflictes d'interessos en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat
 4. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions
 5. Es publica l'agenda institucional del batle o la batlessa
 6. Es publica l'agenda institucional dels regidors
 7. Despeses de viatge del batle i dels regidors i regidores
 8. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no n'hi ha hagut, es publicarà expressament al web)

Transparència - Icona C_Informació Jurídica

C. Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Fletxa_Tornar
 1. El text complet de les ordenances, els reglaments i altres disposicions de l'Ajuntament
 2. Els projectes d'ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu, la iniciativa dels quals correspongui a l'Ajuntament. 
 3. Les memòries i els informes que conformen els expedients d'elaboració dels textos normatius (Reial decret 1083/2009, de 3 de julio)
 4. Les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics
 5. Els documents que, d'acord amb la legislació sectorial vigent, s'hagin de sotmetre a un període d'informació pública durant la seva tramitació
 6. La relació dels béns immobles que siguin de la seva propietat o sobre els quals ostentin algun dret real
 7. Codi de bon govern de l'Ajuntament de Palma
 8. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc)

Transparència - Icona D_Contractació, Convenis i Subvencions

D. Informació sobre contractació, convenis i subvencions

Fletxa_Tornar
 1. Informació relativa a tots els contractes amb indicació de l'objecte, la durada, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els instruments a través dels quals, si s'escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte.
 2. Informació relativa als contractes menors
 3. Les decisions de desistiment i renúncia dels contractes
 4. El perfil del contractant
 5. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic
 6. La relació dels convenis subscrits (parts signants, el seu objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les prestacions i, si s'escau, les obligacions econòmiques convingudes)
 7. Les encomanes de gestió (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques)
 8. Les subcontractacions (adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i l'import)
 9. Les subvencions i les ajudes públiques concedides (import, l'objectiu o la finalitat i els beneficiaris)
 10. S'informa sobre la composició, la forma de designació i les convocatòries de les meses de contractació
 11. Es publiquen les actes de les meses de contractació
 12. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma Central del Sector Públic (CSP)

Transparència - Icona E_Economia

E. Informació econòmica, financera i pressupostària

Fletxa_Tornar
 1. Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques
 2. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, el batle o el regidor delegat
 3. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'autoritat independent de responsabilitat fiscal
 4. Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)
 5. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)
 6. Es publica el període mitjà de pagament.
 7. Es publica l'import del deute públic municipal i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors
 8. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal
 9. L'entitat informa explícitament al web que publica les seves comptes a la "Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (rendiciondecuentas.es)

Transparència - Icona F_Serveis i Procediments

F. Informació sobre serveis i procediments

Fletxa_Tornar
 1. Es publica el catàleg general de serveis
 2. Seus dels serveis i equipament de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços als seus webs i/o adreces electròniques
 3. La informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i la qualitat dels serveis públics que siguin de la seva competència, en els termes que defineixi cada administració competent
 4. Hi ha una/es carta/es de serveis municipals i s'informa d'aquesta/es i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen
 5. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència indicant-ne l'objecte, els tràmits, els terminis, el sentit del silenci administratiu i si escau, formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica

Transparència - Icona G_Medi Ambient

G. Informació mediambiental i urbanística

Fletxa_Tornar
 1. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament
 2. Es publiquen les polítiques i els programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els seus informes de seguiment
 3. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi
 4. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental i paisatgístics, i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
 5. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució
 6. Està publicat el Pla general d'ordenació urbana (PGOU) i es publiquen els mapes i els plànols que el detallen. Es publiquen (i s'hi mantenen) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats. Es publica informació precisa sobre els usos i les destinacions del sòl.

Transparència - Icona I_Dret d'accés

H. Dret d'accés a la informació

Fletxa_Tornar
 1. Es publica, a un espai destacat, informació per difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés a aquest procediment administratiu (formulari, responsables, canals, forma de presentar Reclamacions, etc.)
 2. Informació estadística de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins termini; desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes

Transparència - Icona I_Informació Rellevant

I. Altra informació de rellevància per a la ciutadania

Fletxa_Tornar
 1. Pla normatiu municipal
 2. Pla de control de l'absentisme
 3. Pla Anual de Control Financer 2021-2022
 4. Registre d'Activitats de Tractaments (LOPD)
 5. Decret relatiu a l'aprovació de l'estructura, organització i tasques, sense modificacions retributives de la Intervenció municipal
 6. Plans i memòries en matèria de transparència de l'Ajuntament de Palma
 7. Instrucció sobre els contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms
 8. Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Palma