Publicador de continguts

Mesa Palma Accessible

Banner Accés Sí

El Ple de l'Ajuntament de Palma de data 27 de juny de 2013 va acordà aprovar formalitzar la constitució de la "Mesa Palma Accessible" atorgant-li reconeixement institucional.

Aquesta Mesa té per objectiu promoure l'accessibilitat universal i l'eliminació de les barreres arquitectòniques, urbanístiques, del transport i de la comunicació, convertint l'accessibilitat en una eina d'integració e igualtat de drets i oportunitats, per tal d'aconseguir una millora a la qualitat de vida tant de les persones amb discapacitat com de la resta de la societat.

S'aglutinen matèries relacionades amb les telecomunicacions, via pública i espais públics, transport públic, comunicació, infraestructures i edificació, i d'altres que es puguin presentar lligades a l'accessibilitat.

Actualment la Mesa està presidida pel titular de la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat i la integren representants d'entitats i associacions relacionats amb l'accessibilitat, col·legis professionals, la Universitat, representants d'altres institucions i representants de diferents àrees municipals.

Els acords de la Mesa tenen un caràcter consultiu i de participació, amb categoria de recomanacions per als òrgans municipals, que han de donar resposta motivada a les actuacions que duguin a terme relacionades amb aquestes recomanacions.