Publicador de continguts

Legislació i Normativa aplicable en matèria d'accessibilitat

Banner Accés Sí

Normativa estatal:

 

Normativa autonòmica:

Normativa municipal:

  • Ordenança municipal d'ocupació de via pública (Boib 109 de dia 4 de setembre de 2018)
  • Ordenança municipal reguladora de l'informe d'avaluació dels edificis (BOIB 16/05/15).