Publicador de continguts

Vialitat

 

  • L'Ajuntament de Palma, a través del Servei de Vialitat depenent del Departament d'Infraestructures, s'encarrega d'executar obres, remodelacions i/o reparació de vials, camins, carrers, espais lliures públics i xarxes de drenatge del municipi per a garantir la circulació de persones i vehicles, mitjançant la contractació d'empreses especialitzades i personal propi.
Activitats principals i objectius Actualitat
Fletxa_Tornar

ACTIVITATS PRINCIPALS I OBJECTIUS


a. Planificar, coordinar i executar les actuacions i les obres de conservació, renovació i millora de les vies públiques, així com els elements i les infraestructures associats a aquesta, en coordinació si escau amb l'àrea de Mobilitat, i adoptar les resolucions que exigeixin l'execució i el desenvolupament de les seves competències.

b. Actualitzar i gestionar els inventaris de ferms i paviments de tot el viari municipal.

c. Planificar i executar les obres de reconstrucció, reparació i nova implantació de la xarxa d'aigües pluvials.

d. Dissenyar, planificar i executar les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'àmbit viari, en coordinació amb l'àrea competent en matèria de mobilitat.

e. Realitzar les actuacions de conservació, reposició i neteja dels camins, llevat de les corresponents a la senyalització de trànsit.

f. Projectar, dirigir, executar i supervisar la realització dels projectes i les obres necessaris per a complir les funcions assignades.

g. Informar sobre els projectes de urbanització i altres eines de desenvolupament del planejament urbanístic, així com sobre les obres d'urbanització abans de la seva recepció amb caràcter vinculant respecte de la seva incorporació al patrimoni municipal a l'efecte del seu manteniment.

h. Establir concerts o convenis amb empreses de serveis i els serveis municipals per a una actuació integrada a l'àmbit de la renovació i la conservació de les vies públiques i a les actuacions conjuntes de remodelació zonal.

i. Planificar, coordinar i autoritzar les ocupacions temporals per obres a la via pública, en coordinació amb l'àrea competent en matèria de seguretat i mobilitat.

j. Concedir les llicències o autoritzacions que siguin preceptives per a realitzar obres a la via pública, així com declarar-ne la caducitat quan escaigui, i tramitar i resoldre els expedients sancionadors que se'n derivin.

k. Elaborar inventaris i auditories implementant les eines de gestió informàtiques i tecnològiques adients per al millor manteniment i explotació del béns de la seva competència.

l. Realitzar plans i propostes de millora de la gestió i del finançament dels béns de la seva competència.

m. Definir i establir les prescripcions tècniques d'aplicació general al projecte, l'execució i el manteniment de la xarxa viaria municipal a qualsevol àmbit per a donar suport a les necessitats de mobilitat rodada i de vianants, sota criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat ambiental i financera, racionalitat, i eficiència, en coordinació amb l'àrea competent en matèria de mobilitat.
Fletxa_Tornar

ACTUALITAT