Publicador de continguts

Perfils de tarifa reduïda de l'EMT-Palma amb la Targeta Ciutadana

Per als residents a Palma, documentació addicional per a obtenir els següents perfils:

ESTUDIANT 0,45€ - A partir dels 17 anys.

Aportar document acreditatiu d'estar estudiant formació reglada l'any en curs. (*)

Per consultar els estudis inclosos, aquí

___________________________________________________________________

FAMÍLIA NOMBROSA   0,30€ 

Aportar títol de Família Nombrosa o Monoparental de qualsevol Comunitat Autònoma del territori espanyol. (*)

______________________________________________________________________

CARNET VERD 0,30€ - Per a titulars d'alguna de les següents condicions: 

 • Discapacitats i minusvalideses igual ò més del 33% (*)
 • Pensionistes menors de 60 anys (*)
 • Beneficiaris de l'ajut d'emergència social, RESOGA i IMV (*)
 • Pares amb fills a càrrec amb discapacitat igual o més del 65%
 • Cònjuge, parella estable o fills (fins 18 anys) de persones amb discapacitat = ò > 65%
 • Usuaris de 17 anys en règim d'acolliment o tutela a centres oficials o reconeguts
 • Usuaris de centres d'allotjament per persones en risc o exclusió social
 • Usuaris de Benestar Social de l'Ajuntament
 • Persones, en situacions especials, que són usuàries d'organismes oficials prèviament autoritzats per Targeta Ciutadana.
 • Dones víctimes de violència de gènere.

Documentació a aportar: consultar aquí

______________________________________________________________________

CARNET GRAN - Pensionistes a partir dels 60 anys. 

Acreditar ingressos no superiors als establerts amb:

 • Declaració de renda 2022 o certificat de l'AEAT de que no s'ha presentat declaració. (*)
 • Certificat de pensió. (*)

                 Edat                               Pensió      Individuals    Conjunts       Tarifa       Perfil

 • A partir dels 60 anys...màxima    502 €       7.028 €       14.056 €      gratuïta   GRAN A
 • Entre 60 i 64 anys ..... màxima 1.080 €      15.120 €       30.240 €        0,30 €    GRAN B
 • Entre 65 i 69 anys ....màxima   2.160 €      30.240 €       60.480 €        0,30 €    GRAN B

També pot sol·licitar el perfil:

 • El cònjuge del titular de la pensió podrà gaudir del mateix descompte si té assistència sanitària a càrrec del pensionista (s'ha d'aportar document acreditatiu de ser beneficiari d'assitència sanitària expedit per l'INSS, a més de la documentació anterior).
 • Perceptor/a d'una pensió compensatòria per separació o divorci (s'ha d'aportar original de sentència o conveni regulador vigent, a més de la documentació anterior).

Barems aprovats per decret núm. AJ 202311536 en data 15/06/2023.

 ________________________________________________________________________

PALMA AMB TU 0,45€ - Empadronats a Palma, inscrits al SOIB com aturats de llarga durada (mínim 12 mesos ininterromput), ser major de 45 anys o tenir entre 17 i 30 anys.

Aportar informe de període de 12 mesos ininterromput inscrit en situació de desocupació.

________________________________________________________________________

NO RESIDENT 1,15€ - Empadronats a municipis sense conveni de les Illes Balears.

 • DNI o NIE  amb domicili actual
 • o certificat d'empadronament amb data màxima d'expedició de 2 mesos d'anterioritat.

_______________________________________________________________________

(*) Aquesta informació es pot obtenir des de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma i a l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT-Palma prèvia autorització original del titular.

Imprès autorització per sol·licitar informació a altres Administracions Públiques

Data darrera modificació: 21 de setembre de 2023