Publicador de continguts

Parcs i Jardins

 

  • L'Ajuntament de Palma, a través del Servei de Parcs i Jardins dependent del Departament d'Infraestructures, vetlla pel manteniment i conservació dels parcs i jardins d'ús públic i de l'arbrat viari del municipi mitjançant la contractació d'empreses especialitzades i, en menor mesura, amb personal propi.
Activitats principals i objectius Actualitat Horts Urbans
Fletxa_Tornar

ACTIVITATS PRINCIPALS I OBJECTIUS


a. Planificar, coordinar i supervisar les activitats municipals en matèria de parcs, jardins, zones verdes i arbratge urbà.

b. Actualitzar i gestionar els inventaris de parcs, jardins, zones verdes i d'arbratge urbà així com del mobiliari urbà de la ciutat, implementant les eines de gestió informàtiques i tecnològiques adients per al millor manteniment i explotació dels béns de la seva competència.

c. Protegir, conservar, millorar i restaurar els espais que figuren a la relació de zones verdes i espais enjardinats en conservació municipal, així com l'arbratge d'alineació i el viari, i la jardineria i les plantacions de les xarxes supramunicipals que hagin estat cedides a l'Ajuntament.

d. Gestionar i mantenir les infraestructures associades als espais verds inclosos a l'apartat anterior.

e. Gestionar i mantenir d'una manera integral els espais singulars del bosc de Bellver i el Carnatge.

f. Dissenyar, planificar i executar les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'àmbit de les zones verdes i espais enjardinats en conservació municipal.

g. Inspeccionar, controlar i vigilar els parcs i els espais verds públics de l'Ajuntament.

h. Informar sobre els projectes d'urbanització i altres eines de desenvolupament del planejament urbanístic, així com sobre les obres d'urbanització abans de la seva recepció amb caràcter vinculant respecte de la seva incorporació al patrimoni municipal a l'efecte del seu manteniment.

i. Dissenyar, fomentar i desenvolupar projectes relacionats amb els parcs i els espais verds públics de l'Ajuntament.

j. Coordinar i cooperar amb altres administracions i institucions en matèria de parcs i espais verds públics de l'Ajuntament.

k. Tramitar els expedients corresponents al procés d'assignació mitjançant llicència i/o autorització municipal de l'ús privatiu de parcel·les i/o blocs amb taules de cultiu de la Xarxa d'Horts Urbans Ecosocials de Palma.

l. Realitzar plans i propostes de millora de la gestió i del finançament de les instal·lacions de la seva competència.

m. Definir i establir les prescripcions tècniques d'aplicació general al projecte, l'execució i el manteniment de les instal·lacions i els equipaments de la seva competència sota criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat ambiental i financera, racionalitat i eficiència.
Fletxa_Tornar

ACTUALITAT