Publicador de continguts

Estacions de medició de la contaminació

Les dades de les estacions de la Xarxa passen per diversos processos de validació al llarg de l'any, de tal forma que les dades del conjunt d'un any no es poden considerar definitives fins al mes de març de l'any següent.

Es presenta un fitxer Excel amb valors horaris (hora UTC) dels contaminants i dels paràmetres meteorològics. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, benzè, toluè i xilè apareixen en micrograms per metre cúbic (µg/m³). Les unitats del contaminant CO són mil·ligrams per metre cúbic (mg/m³). Per a cada contaminant s'inclou un "flag" o indicador d'estat, on V significa que la dada es vàlida.

Per veure les característiques de cada estació juntament amb les dades dels contaminants analitzats seleccionau una de les següents estacions:

Estació de medició de la contaminació de "Foners"

Estació de medició de la contaminació del "Parc de Bellver"