Publicador de continguts

Dret d'accés a la informació - Reclamacions

Banner Portal Transparència - nou -

* Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés (una vegada exercit)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu:

  1. Interposar recurs potestatiu de reposició contra la decisió municipal al departament de qualitat i atenció a la ciutadania.
  2. Interposar directament recurs contenciós administratiu davant els tribunals contra la decisió municipal.
  3. Interposar reclamació davant Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació publica aprovada per Decret 24/2016, de 29 d'abril. Aquesta reclamació té la consideració de substitutiva dels recursos administratius, de conformitat amb allò disposat a l'art. 112.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

En cas d'optar per acudir a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació publica, les condicions i procediment per a reclamar són les següents:

En quins casos es pot reclamar?

Podeu presentar una reclamació davant de la Comissió:

a) Quan no estigueu satisfets amb la resolució dictada en un procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública.

b) Quan no hagueu obtingut resposta a la vostra sol·licitud d'informació en el termini d'un mes des de la data en què la vàreu presentar.

c) Quan hi hagi una resolució que us reconegui el dret a la informació pública però no se us hagi facilitat l'accés efectiu a la informació en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució.

d) Quan els vostres drets o interessos estiguin afectats per l'accés atorgat a una informació pública.

Qui pot reclamar?

Poden presentar una reclamació davant la Comissió (ja siguin persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar d'acord amb l'ordenament jurídic):

a) Les persones que han sol·licitat informació a l'Ajuntament i no se'ls ha admès la sol·licitud o se'ls ha denegat totalment o parcial per resolució expressa o les que no han rebut resposta a la seva sol·licitud en el termini d'un mes.

b) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement i a les quals, malgrat això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim deu dies).

c) Les terceres persones els drets o interessos de les quals estan afectats per l'accés atorgat a una informació pública. També poden presentar una reclamació les administracions, les entitats i els organismes de tutela dels drets i interessos protegits pels límits d'accés a la informació pública que estableix la legislació vigent.

Quin contingut ha de tenir la reclamació?

Les reclamacions s'han de presentar per escrit, adreçades a la Comissió, i s'hi han de fer constar les dades i adjuntar els documents següents:

a) La identitat de la persona reclamant i, si escau, de la persona representant. A aquest efecte, s'ha d'incloure a l'escrit una declaració responsable que indiqui que les dades consignades relacionades amb les dades d'identitat (DNI) són certes i comprovables i que autoritzi la Comissió a fer les comprovacions oportunes, si escau, per a verificar-les. En cas de no fer-ho, s'ha de presentar una fotocòpia del DNI. En qualsevol cas, si laidentitat o la representació no queda suficientment acreditada la Comissió té la facultat de requerir l'acreditació en qualsevol moment del procediment.

b) L'adreça a l'efecte de notificacions i el mitjà de comunicació escollit per la persona reclamant en les seves relacions amb la Comissió.

c) Una còpia de la sol·licitud d'informació amb les dades bàsiques (data i número d'expedient, la informació sol·licitada i, si voleu, els motius que justifiquen la petició d'informació) i una còpia de la resolució objecte de la reclamació, si n'hi ha.

d) La raó de la reclamació i la seva fonamentació.

e) Lloc, data i signatura de la persona reclamant.

També es pot fer constar expressament la preferència de la persona reclamant sobre la llengua amb la qual es vol comunicar amb la Comissió; si no l'especifica, les comunicacions de la Comissió es fan en català. Per a facilitar les reclamacions, la Comissió ofereix un formulari que conté tots els camps d'informació necessaris per a poder tramitar la reclamació  Logo pdf  LogoWord

L'ús d'aquest formulari no és obligatori. Podeu presentar les reclamacions amb un format diferent, sempre que continguin la informació a la qual hem fet referència i estiguin redactades en una de les llengües oficials a les Illes Balears. També podeu recollir el formulari a la seu de la Comissió o a la seu dels òrgans d'informació de les administracions públiques subjectes a aquesta reclamació.

Com es poden presentar les reclamacions?

Les reclamacions es poden presentar davant la Comissió:

a) Presentant el formulari o l'escrit al Registre de la Comissió (ubicat a la Conselleria de Presidència, passeig de Sagrera, 2) o a qualsevol dels registres de l'Ajuntament en els casos que preveu la normativa general del procediment administratiu.

b) Mitjançant la tramesa per correu postal certificat a l'adreça de la Comissió (plaça del Rosari, 5, entl. i 1a planta, 07001 Palma).

c) De qualsevol altra forma prevista per la normativa.

Quin termini teniu per a reclamar?

Per a interposar la reclamació teniu un mes comptat des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.

b) El moment de producció del silenci administratiu.

c) El venciment del termini de deu dies establerts a l'article 22 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.

Quin termini té la Comissió per resoldre les reclamacions?

La Comissió té un termini de tres mesos per a notificar a les parts la resolució de la reclamació. El termini anterior comença a córrer el dia en què la reclamació ha tingut entrada al Registre de la Comissió i acaba el dia en què la notificació de la resolució s'entrega a la persona reclamant.