Publicador de continguts

Consulta prèvia per a Agents Rehabilitadors de cara a definir l'àmbit ERRP per a actuacions de rehabilitació a barris - Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri regulades al RD 853/2021

Banner_ajudes habitatge

NORMATIVA

El Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, regula els programes d'ajuts en matèria derehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats pels fons europeus Next Generation.

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d'habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

Les actuacions objecte de subvenció son la rehabilitació energètica dels edificis residencials així com la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Constitueixen uns fons de caràcter extraordinari per a combatre els efectes de la pandèmia COVID19 que hauran de disposar-se abans del juny de 2026, data límit de justificació a la UE.

Alhora, el Reial Decret Llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificadora en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), estableix una línia d'avals ICO i deduccions fiscals en el marc d'aquest Pla.

Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri 

El Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri té com a objecte el finançament de la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.

Per a ampliar informació a través del web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayuda-las-actuaciones-de-rehabilitacion-nivel-de-barrio

Documentació annexa

-  Publicació BOIB Acord proposta de delimitació de l'àmbit del PROGRAMA 1 D'AJUTS A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL DE BARRI. Apertura del termini  de 45 dies d'exposició pública.

-  Memòria per a la selecció de l'àmbit d'actuació anomenat "ENTORN RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓ PROGRAMADA" (ERRP).

-  Relació dels immobles inclosos a l'àmbit ERRP.

-  Relació cartogràfica de l'àmbit ERRP:  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-MbhySLwTvVHyScyxzL3JcqK1sGXk08&usp=sharing

 

Interessats/Sol·licitants

L'Ajuntament de Palma vol assumir la responsabilitat integral de l'àmbit de l'ERRP delimitat per a l'actuació, ambmitjans propis o a través de la figura de l'agent o gestor de la rehabilitació.

Per agent o gestor de la rehabilitació s'entén la persona física o jurídica, o entitatpública o privada, que pugui realitzar actuacions d'impuls, seguiment,gestió i percepció d'ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió de dretde cobrament o similars, accés al finançament, elaboració de documentació oprojectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora que puguin ser objecte de finançament.

Documentació a presentar pels agents o gestors rehabilitadors interessats al registre general d'aquest ajuntament o qualsevol altre contemplat a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigit al Departament d'Habitatge:

Presentar en tots els casos:

1.- Plànol de situació dels edificis a rehabilitar, en relació amb l'àrea urbana.

S'utilitzarà com a referència el plànol de qualificació urbanística del planejament vigent

2.- Es grafiaran, relacionaran i numeraran els edificis d'habitatge inclosos; es podran assenyalar els edificis que ja hagin manifestat la seva voluntat de rehabilitar, fins i tot si algun ja ha iniciat les actuacions. S'han d'indicar els edificis d'altres usos diferents d'habitatge.

3. - Plànol cadastral de l'àmbit delimitat

4.- Memòria. Es presentarà una memòria descriptiva de l'actuació que es pretén fer.

Data Creació: 07 de set. 2022

Data Publicació: 07 de set. 2022