Publicador de continguts

Carta de compromisos del Servei de gestió integral de les platges i zones de bany de Palma.
Projecte d'implantació conjunta de la Norma 93200 de cartes de serveis i la norma UNE 170001-2 d'accessibilitat universal.

L'Ajuntament de Palma millora els seus serveis i adquereix compromisos respecte a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha implantat cartes de serveis, eines de gestió de la qualitat basades en la millora contínua, que ens permeten utilitzar nous mètodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaç i eficient.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organització prestadora del servei
 • la relació de serveis prestats
 • les formes de participació als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuàries
 • les formes de presentació de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuació:

Document complet o matriu de la carta de compromisos

Tríptic

Aquesta carta ha estat certificada per l'entitat externa Bureau Veritas i a continuació es pot consultar el certificat: 

  Certificat Platges 2022

Imatge Bureau Veritas Norma 93200 30

També s'ha certificat el sistema de gestió de l'accessibilitat universal per la mateixa entitat externa Bureau Veritas i a continuació es pot consultar el certificat: 

  Certificat Accessibilitat Platges 2022_2024

Imatge Bureau Veritas Norma 93200 30

En relació al  Servei de gestió integral de les platges i zones de bany de Palma l'Ajuntament es compromet que:

 1. Quan el servei de coordinació de les platges i les zones de bany rebi informació d'una incidència pels canals prevists o la detecti mitjançant les inspeccions, s'efectuarà la primera gestió el mateix dia o el següent laborable en el 95% dels casos. En el 5% restant s'efectuarà la primera gestió abans de 3 dies laborables.
 2. Tenir cura del bon estat sanitari i mediambiental de les platges i les zones de bany duent a terme, el servei municipal, una inspecció ocular 1 vegada a la setmana durant tot l'any.
 3. Durant la temporada de bany el personal del servei de salvament i socorrisme durà a terme una inspecció addicional a les platges 2 vegades diàries.
 4. Tenir cura de la netedat de l'arena mitjançant la realització d'analítiques quinzenals a les platges durant la temporada de bany.
 5. Controlar la qualitat de l'aigua durant la temporada de bany mitjançant analítiques realitzades quinzenalment (amb independència de les analítiques realitzades per part de l'òrgan competent (CAIB).
 6. Que el servei d'accessibilitat sigui valorat com a molt satisfactori, amb una mitjana de 8 punts, pels seus usuaris.
 7. Que el 99% de les accions desenvolupades pel servei de salvament i socorrisme siguin de caire preventiu.
 8. Que el servei de salvament i socorrisme sigui valorat com a molt satisfactori, amb una mitjana de 8 punts, pels seus usuaris.
 9. A les demandes de servei a EMAYA en l'àmbit de les platges i les zones de bany de la seva competència, es realitzarà la primera intervenció en un termini no superior a 3 dies naturals de mitjana durant la temporada de bany i de 5 a la temporada no de bany.
 10. L'Ajuntament de Palma tindrà sis punts accessibles a les platges certificats amb la Norma UNE 170001-2:2007 que estableix els requisits relatius al sistema de gestió de l'accessibilitat universal.
 11. El 100% de les queixes relatives a la gestió de la neteja i salvament de les platges es respondran en un termini màxim de 15 dies laborables.

El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa trimestralment i es publica al següent document:

Quadre de comandament de la Carta de compromisos del Servei de gestió integral de les platges i zones de bany de Palma 2023.

El seguiment d'aquests indicadors dels darrers anys es publica als quadres de comandament 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 201520162017201820192020, 2021 i 2022.

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponent als anys  2013, 2014 , 201520162017, 2018, 201920202021 i 2022