Mesa de contractació

Mesa de contractació

La Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Palma va establir la seva composició, règim de sessions i lloc de celebració de les mateixes mitjançant acord de la Junta de Govern en sessió de dia 11 de juny de 2008, que s'adjunta.

.

La Presidència de la Mesa, amb la constitució de la Corporació Municipal del mandat de 2014, va ser delegada per el Batle a la Regidora de Funció Pública i Govern Interior, per Decret n º 11.031 de data 18 de juny de 2014 que s'adjunta.

.

Així mateix, per Decret nº 19450 de 14 de novembre de 2016 es va ampliar el decret de Batlia núm. 11031 en el sentit d'afegir una nova suplent en cas d'absència, vacant o malaltia dels altres regidors. (S'adjunta el decret)

.

Les sessions públiques de la Mesa de Contractació tenen lloc els dilluns a les 09'00 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Cada licitació així ho indica en els seus anuncis reglamentàriament determinats i en el Perfil del Contractant del web municipal. Si es constitueix la Mesa en acte intern, generalment per a estudi i qualificació de la documentació administrativa presentada pels licitadors, es comunica el resultat de la mateixa en la primera sessió pública que se celebra, i amés, cas d'existir deficiències esmenables de l'esmentada documentació, es comunica al licitador/s afectat/s per fax i/o correu electrònic.

A continuació, a les  actes de la Mesa de contractació  es pot consultar la composició específica d'aquesta en cada contracte.

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023