Publicador de continguts

Mapa estratègic de renou de l'aglomeració de Palma y Zonificación acústica

Mapa Renous Palma

La necessitat de revisar i actualitzar el diagnòstic de la situació acústica del municipi de Palma obeeix al plantejament dins el marc normatiu de la Unió Europea (Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del renou ambiental), i de la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol (Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou, i reials decrets que la desenvolupen), a través del qual s'exigeix a les aglomeracions avaluar el renou i revisar-ne els nivells cada 5 anys, com també conèixer el grau de protecció del medi ambient i la salut dels habitants davant el renou ambiental.

El 2008 l'Ajuntament de Palma va elaborar el Mapa estratègic de Renou (MER) fase 1, el qual mostrava la realitat acústica de l'any 2007. El 2015 es va actualitzar el MER (fase 2), que mostrava la realitat acústica de l'any 2011. Ara, s'ha aprovat inicilament el MER fase 3, que mostra la realitat acústica de l'any 2016. Al llarg del 2023 es té previst l'elaboració del MER fase 4, que mostrarà la realitat acústica del 2021

MER Fase 2

MER Fase 3

Zonificació acústica