Publicador de continguts

Llicència Urbanística - Autoliquidació

Autoliquidacions.01 - Taxa Llicències Urbanístiques


L'autoliquidació de la taxa per serveis urbanístics, en el cas de sol·licitud de llicències urbanístics és un requisit previ i necessari per a la tramitació d'aquesta sol·licitud per part del Departament de Llicències d'Obres

Qui ho pot sol·licitar?: Qualsevol persona física o jurídica que hagi de sol·licitar una llicència urbanística (antiga obra major). És necessari ser titular d'un certificat electrònic o qualsevol altre tipus d'identificació del sistema @clave, no és possible fer-lo en representació d'un altre.

Tingueu a mà: Presupost d'execució material de l'obra. Cal recordar que no formen part de la base imposable les següents partides: IVA i altres imposts anàlegs, taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials de caràcter local relacionades amb la construcció o instal·lació o obra, honoraris profesionals, benefici empresarial del contractista, ni altres conceptes que no siguin estrictament execució material de l'obra, per exemple, la partida de seguretat laboral o prevenció de riscos

On sol·licitar-lo?: Per Internet en aquest web (amb certificat electrònic) o presencialment a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC)

Preu: Epígraf 1, article 5, de la Taxa per serveis urbanístics: 2,61% del cost total i efectiu de l'obra o instal·lació

Forma de pagament:

 • Per Internet en la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://pagaments.palma.cat
 • En qualsevol de les següents entitats bancàries: BANCA MARCH, CAIXABANK, BANKIA, BBVA, BANCO SANTANDER:
 • En caixer automàtics de CAIXABANK, BANKIA i BBVA utilizant el codi de barres si consta a l'imprès
 • Amb targeta bancària, en la mateixa oficina on s'ha emès aquest document

Normativa: RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals/Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per serveis urbanístics de l'Ajuntament de Palma

Com se fa el tràmit?:

 • 1r. Seleccionar l' opció " Autoliquidació de llicències urbanístiques.
 • 2n.Complimentar formulari i confirmar les dades.
 • 3r. Realitzar el pagament per internet (targeta bancària) o si ho prefer, pot imprimir l' autoliquidació per efectuar el pagament en una entitat bancària. I posteriorment, segons l'opció de pagament que hagi escollit, ha de continuar el tràmi de la forma següent:
 • Si paga per internet, el tràmit haurà finalizat. Imprimi el justificant de pagament per continuar amb la tramitació de l'expedient d'Obres
 • Si prefereix pagar personalment, ha d'imprimir el formularis i dirigir-se a una de les entitats bancàires co·laboradores. Una vegada realitzat el pagament, podrà continuar amb el tràmit de l'expedient de obres


Més informació: Un pic finalitzada l'obra, construcció o instal·lació, l' import total serà regularitzat pel Servei d' Inspecció Tributària de l'Ajuntament de Palma

Per a més informació sobre el tràmit de sol·licitud de llicència d'obres i la documentació a aportar feu click aquí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obres.00 - Presentació telemàtica llicència urbanística


Sol·licitud per a la tramitació del procediment previ a l'execució d'actes subjectes a llicència urbanística de conformitat amb l'article 146 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. Aquest tràmit Obres.00 es pot utilitzar per a obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició, de modificació i de legalització.

Qui ho pot sol·licitar?: Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l'actuació

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud
 • Projecte tècnic (visat si es trcta de Bàsic i Execució)
 • Qüestionari d'estadística de l'edificació i habitatge del Ministeri de Foment
 • Fotografia de l'esquerra i la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns
 • Fitxa Informativa
 • Estudi de Seguretat i Salut (si es presenta Bàsic i Executiu)
 • Nomenament de la direcció facultativa (si es presenta Bàsic i Executiu)
 • Gestió de Residus: Resguard de dipòsit de la fiança al Consell de Mallorca, Contracte amb MacInsular, Avaluació del volum i les característiques dels residus que s'originen
 • Projecte de la infraestructura comuna pròpia per a l'accés als serveis de telecomunicacions (si escau)
 • Documentació per què l'Ajuntament tramiti l'autorització d'AESA (si escau)
 • Autoritzacions prèvies sectorials

Preu i forma de pagament: Taxa per llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO). La quantia de la taxa i de l'impost que està fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, conceptes 312-00 i 282-00

Autoliquidació de la Taxa de Serveis Urbanístics:
Informació sobre la autoliquidació i forma de pagament de la Taxa Serveis Urbanístics

Normativa:

 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques
 • Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'ílla de Mallorca (BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca publicat al BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018
 • LLei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)
 • Normativa sectorial d'aplicació al projecte (habitabilitat, accessibilitat, sòl rústic)


Qui tramita la sol·licitud?:

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Servei de Tramitació de Llicències d'Obres
Av. Gabriel Alomar, 18, baixos
971225900 ext. 8549
obres@palma.cat

Forma d'iniciació: A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori: Consell de Gerència d'Urbanisme

Fi de la via: La resolució posa fi a la via administrativa

Recurs: De reposició potestatiu i contenciós administratiu

Més informació:
- La sol·licitud requereix autentificació amb qualque sistema reconegut per @clave
- S'adverteix que si la sol·licitud no incorpora els documents preceptius i fins que s'hagi abonat la taxa es considerarà una sol·licitud incompleta i no s'iniciarà la tramitació del procediment.
- El titular de la llicència es qui ha d'identificar-se i fer la sol·licitud. No s'admeten representants de persones físiques.
- Respecte als fitxers adjunts a la sol·licitud: S'han de nomenar amb una nomenclatura clara els arxius que s'adjuntin amb la sol·licitud de la llicència per facilitar la seva revisió administrativa

Data darrera modificació: 11 de juliol de 2023