Publicador de continguts

Servei d'accessibilitat i ocupació de via pública per obres – SACOV –

SECCIÓ OCUPACIÓ

 • L'Ajuntament de Palma, a través de la secció d'Ocupació de Via Pública del Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de Via Pública per Obres, dependent del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat, té com a objectiu desenvolupar un projecte de gestió integrada de les obres i les ocupacions a la via pública que realitzin tant les administracions públiques, com les companyies subministradores de serveis i qualsevol altre.
 • Tramita i gestiona llicències d'obres (LM) per a companyies de serveis i particulars, llicències d'ocupació (LOVP) emparades a CN, CS, PD, LM, CO o comunicacions prèvies en referència a Càrrega-Descàrrega, Contenidors, Tall de carrer, Andamis /elevadors i Reserva despai i gestiona les obres de serveis municipals (NIO).
Activitats principals i objectius
Fletxa_Tornar

ACTIVITATS PRINCIPALS I OBJECTIUS

 • Tramitar i supervisar els expedients de:
  • LOVP - llicències d'ocupació de via pública
  • LM - llicència municipal d'obra a via pública
  • NIO - notificació d'inici d'obra per a serveis municipals totes les obres que s'executen a la via pública per tal de minimitzar les molèsties ocasionades i millorant l'eficàcia i la gestió pública.
 • Informar a petició d'altres serveis sobre les responsabilitats en cas de desperfectes en paviment o afecció a altres serveis.
 • Sol·licitar als Serveis Jurídics que emetin informes en relació amb alteracions/afeccions a la via pública
 • Realitzar visites amb altres serveis per tal de coordinar obres i ocupacions en què tots dos serveis tenen competències.
 • Informar, valorar i establir garanties per motiu d‟ocupacions o obres, d‟acord amb el barem de preus del contracte del Servei de Vialitat.
 • Informar de les obres i ocupacions que afecten calçada al web municipal amb la situació i la informació de l'obra (Obres al web municpal - GIS)
 • Realitzar el seguiment de les obres i ocupacions (en cas d'infracció per ocupació sense llicència s'envia informe a la Patrulla Verda per a denúncia per requeriment).